Polecaj Welcomefinance i wygrywaj nagrody!

Masz klientów, firmę, kogoś z rodziny lub znajomych, którzy planują wziąć kredyt?
Nie chcą tracić czasu na papiery i procedury? Dobrze trafiłeś! Więcej o programie >>>

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO
„POLEĆ WELCOME FINANCE ZNAJOMYM”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego „Poleć WELCOME FINANCE znajomym” prowadzonego przez: WELCOME – WROCŁAW Monika Chajęcka z siedzibą we Wrocławiu (WELCOME – WROCŁAW), adres: Wrocław (53-611), ul. Strzegomska 42m/13, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 211498, NIP: 9111687022, REGON 932104577, e-mail: Monika.chajecka@gmail.com, zwaną dalej WELCOME-WROCŁAW.
 2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Regulamin obowiązuje od 01.10.2010 r. do odwołania.
 4. Program ma na celu przyznawanie Uczestnikom Nagród na zasadach określonych w Regulaminie. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.

II. Definicje:

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

 1. Program - Program Promocyjny „Poleć WELCOME FINANCE znajomym”;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Promocyjnego „Poleć WELCOME FINANCE znajomym”;
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i adres miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres, która przystąpiła do Programu na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. Osoba Polecona – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i adres miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres wskazana przez Uczestnika jako osoba zainteresowana usługami WELCOME FINANCE świadczonymi w zakresie pośrednictwa finansowego;
 5. Nagroda – nagroda, o której mowa w pkt IV ppkt 1 Regulaminu.

III. Warunki przystąpienia do Programu

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie, w formie elektronicznej Internetowego Formularza Zgłoszeniowego do Programu, który dostępny jest pod adresem: www.welcomefinance.pl.
 2. W Internetowym Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik podaje wymagane dane Osoby Polecanej, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o posiadaniu zgody osoby Polecanej na wykorzystanie jej danych osobowych do celów związanych z Programem.
 3. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Internetowym Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik powinien w ciągu 3 dni od daty zmiany powiadomić WELCOME FINANCE o tym fakcie. WELCOME FINANCE  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych przez Uczestnika.
 4. Uczestnik, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych wskazanych w Internetowym Formularzu Zgłoszeniowym na potrzeby realizacji Programu oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.
 5. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 6. Administratorem danych osobowych Uczestnika i Osoby Polecanej zawartych w Internetowym Formularzu Zgłoszeniowym jest WELCOME FINANCE .
 7. Uczestnikowi i Osobie Polecanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Programie.

IV. Nagroda dla Uczestnika

 1. W przypadku gdy Osoba Polecona, w okresie obowiązywania Programu skorzysta z usług WELCOME FINANCE , świadczonych w zakresie pośrednictwa finansowego i ostatecznie zawrze umowę z instytucją finansową i kredyt zostanie wypłaony na wybraną przez siebie usługę, Uczestnikowi przysługuje prawo do Nagrody w postaci prowizji od usługi świadczonej przez instytucję finansową na rzecz osoby Polecanej, w wysokości określonej w Tabeli Nagród stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Strony mogą indywidualnie ustalić Tabelę Nagród – wówczas zastosowanie mają postanowienia ustalone indywidualnie przez WELCOME FINANCE z Uczestnikiem.
 3. Niezwłocznie, po powstaniu prawa do otrzymania Nagrody, WELCOME FINANCE przekazuje Nagrodę do uczestnika na wskazany w Internetowym Formularzu Zgłoszeniowym rachunek bankowy, w terminie 14 dni od otrzymania wynagrodzenia przez Instytucje Finansowe współpracujące z Welcome-Wrocław.. Welocome-Finance oświadcza, iż wynagrodzenie od Instytucji Finansowych otrzymuje do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym prawo do wypłaty wynagrodzenia powstało. W przypadku otrzymania przez Klienta Nagród o łącznej wartości przekraczającej jednorazowo 100 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, WELCOME FINANCE sporządzi informację podatkową na odpowiednim formularzu PIT i prześle ją Uczestnikowi na ostatnio podany przez niego adres. Uczestnik przekaże WELCOME FINANCE wszelkie dane konieczne do sporządzenia powyższego formularza.
 4. W przypadku, wskazanym w ust. 4, Uczestnik osiągnie dochód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Dochód ten powinien zostać zadeklarowany przez Uczestnika w rocznym zeznaniu podatkowym, a zobowiązanie podatkowe przez niego uregulowane.

V. Obsługa Programu

 1. Informacje dotyczące Programu można otrzymać telefonicznie dzwoniąc pod numer Tel. 071/784 46 04 lub pisząc na adres e-mail kontakt@welcomefinance.pl
 2. W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, WELCOME FINANCE zastrzega sobie prawo do zadawania pytań w celu ewentualnej identyfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnej WELCOME FINANCE nie jest zobowiązany do traktowania osoby kontaktującej się jako Uczestnika. W przypadku kontaktu mailowego WELCOME FINANCE identyfikuje Uczestnika na podstawie adresu poczty elektronicznej e-mail jaki został wskazany w procesie rejestracji.

VI. Odpowiedzialność Organizatora

 1. WELCOME FINANCE nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia Internetowego Formularza Zgłoszeniowego oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu.
 2. Odpowiedzialność WELCOME FINANCE ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przysługującej mu Nagrody.
 3. WELCOME FINANCE nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego działania systemu informatycznego Uczestnika.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje, co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu pisemnie na adres: ul. Strzegomska 42m/13 53-611 Wrocław oraz za pomocą poczty elektronicznej o temacie REKLAMACJA na adres e-mail: kontakt@welcomefinance.pl
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 3. Reklamacja zawiera imię i nazwisko Uczestnika, adres i adres e-mail jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.
 5. Decyzja WELCOME FINANCE w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji WELCOME FINANCE zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej w terminie 30 dni od złożenia przez niego Reklamacji.
 6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone WELCOME FINANCE . W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, WELCOME FINANCE niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika i wskazanych przez niego Osób Polecanych udostępnionych wyłącznie dla celów Programu, za wyjątkiem sytuacji, w których Osoby Polecane zawrą już indywidualne umowy na skorzystanie z usług WELCOME FINANCE – w takim przypadku WELCOME FINANCE usunie jedynie dane Uczestnika.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, WELCOME FINANCE uprawniony jest do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę prawa do Nagrody.
 3. WELCOME FINANCE zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronach internetowych www.welcomefinance.pl.
 4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 6. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 7. Regulamin oraz jego ewentualne zmiany są dostępne na stronach internetowych www.welcomefinance.pl.

<<< powrót na stronę główną programu promocyjnego welcomefinance.pl