Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Zabezpieczenie (Collateral)
  Nieruchomość lub inne aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki w celu zagwarantowania spłaty długu. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • Zabezpieczenie (Security)
  Rzecz oddana, złożona w depozyt lub zastaw w celu zabezpieczenia wypełnienia zobowiązania, zwykle spłaty długu. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • Zabezpieczenie przejściowe (tymczasowe)

  Zabezpieczenie stosowane przez bank, najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym, do czasu prawomocnego wpisu hipoteki.

 • Zabezpieczony kredyt (Secured Loan)
  Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi hipoteka (lub inna instytucja). Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • Zadatek

  Dodatkowe zastrzeżenie umowne, które jest wprowadzone do umowy w celu zabezpieczenia jej wykonania. Wręczenie przy zawarciu umowy zadatku jest skutkiem, w chwili niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, lecz gdy sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W momencie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała, chyba że zaliczenie nie jest możliwe, wtedy zadatek ulega zwrotowi. Zwrot zadatku bez zapłaty sumy dwukrotnie wyższej może również nastąpić gdy umowa zostaje przez strony rozwiązana.

 • Zadłużenie

  Kredyt oraz inne należności, podlegające zapłacie przez Kredytobiorcę, w tym odsetki i inne koszty określone w umowie.

 • Zaliczka

  Zostaje zaliczona w celu przyszłych świadczeń, które wynikają z umowy zawartej między stronami umowy. Jeżeli strony ustaliły, że w umowie pytający wręczył zaliczkę to druga strona umowy nie może jej zatrzymać.

 • Zastaw

  Ograniczone prawo rzeczowe, ustanawiane w celu zabezpieczenia wierzytelności. Cechą zastawu jest to, że może być ustanowiony tylko na rzeczach ruchomych wraz z ustanowieniem zastawu powstaje więź łącząca go z wierzytelnością, którą zabezpiecza.

 • Zastaw rejestrowy

  Cechą zastawu jest możliwość pozostawania przedmiotu zastawu u zastawcy oraz obowiązek zgłoszenia zastawu do rejestru prowadzonego przez sądy rejonowe. Właściciel zastawionego przedmiotu ma prawo nim dysponować.

 • ZBP

  patrz: Związek Banków Polskich (ZBP)

 • Zdolność kredytowa
  przez zdolność kredytową bank rozumie zdolność Kredytobiorcy przy danych jego dochodach do obsługi spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami stałymi, w terminach spłaty określonych w umowie kredytu.
 • Zmienna spłata

  Rodzaj spłaty kredytu, który polega na tym, że klient nie spłaca kredytu w jednakowych odstępach czasowych, lecz według określonego z góry zmiennego schematu.

 • Zobowiązanie

  Pieniężne lub rzeczowe świadczenie dłużnika na rzecz wierzyciela. Zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie pomiędzy momentem zaistnienia obowiązku zapłaty, a momentem jego zrealizowania.

 • Związek Banków Polskich (ZBP)

  Organizacja która powstała w 1991r. Cechą tej organizacji jest to że jest samorządowa i niezależna która zrzesza Banki działające na terytorium RP. Związek ten działa i został utworzony zgodnie z obowiązującym prawem. Do głównych zadań Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków, m in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego, wydawania opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków.

WalutaKupnoSprzedaż
CHF 4.1715 4.2557
EUR 4.4941 4.5849
GBP 5.0643 5.1667
USD 3.7077 3.7827
Aktualizacja: 2021-01-26