Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Sąd wieczystoksięgowy

  Organ sądowniczy. Zadaniem sądu jest rozpatrywanie wniosków o wpisy w księgach wieczystych. Sędzia ma prawo wniosek oddalić lub rozpatrzyć pozytywnie. Oraz wpisać wniosek do odpowiedniego działu księgi wieczystej.

 • Służebność

  Ograniczone prawo rzeczowe. Obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą lub zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej. Określenie to ogranicza dysponowanie obciążoną nieruchomością przez jej właściciela.

 • Sola weksel

  Weksel, który wystawiany jest tylko w pojedynczym egzemplarzu.

 • Spłata kredytu
  Oznacza comiesięczną ratę wpłacaną na rachunek bankowy.
 • Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu (SWPdL)

  Rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego. SWPdL daje możność rozporządzeniem lokalu, które obejmuje sprzedaż i darowanie lokalu. SWPdl można nabyć na rynku pierwotnym oraz wtórnym.

 • Spread walutwy

  Różnica pomiędzy kursem kupna waluty, a kursem jej sprzedaży. Wartość ta podawana jest w ujęciu procentowym.

 • Sprzedaż nieruchomości obciążonej długiem w celu jego spłaty (Foreclosure)
  Proces prawny, w którym kredytobiorca zalegający ze spłatą kredytu hipotecznego jest pozbawiany udziałów w obciążonej nieruchomości. Z reguły związane jest to w przymusową sprzedażą nieruchomości w ramach przetargu publicznego, gdzie dochody ze sprzedaży przekazywane są na pokrycie zadłużenia hipotecznego. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • Standing finansowy

  Ocena przyznawana podmiotom gospodarczym. Ocenę taką może nadać bank. Od Standing finansowego zależy koszt pozyskania kapitału lub marża narzucana przez bank, podczas ubiegania się o kredyt.

 • Stopa bazowa

  Stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stopy procentowej zmiennej lub stałej, obowiązującej na ustalony okres. Stopą bazową dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu jest Rynkowa Stopa Referencyjna, a stopą bazową dla oprocentowania stałego Bankowa Stopa Referencyjna uzależniona od szeregu czynników związanych z sytuacją rynku kapitałowego, a w szczególności od rentowności obligacji Skarbu Państwa i odsetkowych instrumentów pochodnych.

 • Stopa dyskontowa

  Stopa procentowa. Zastosowanie ma w operacjach dyskonta terminowych papierów wartościowych np. weksli, również w metodach rachunku efektywności inwestycji oraz wyceny wartości kapitału rzeczowego i finansowego. Wysokość stopy ustala bank komercyjny dokonujące dyskonta terminowych papierów wartościowych.

 • Stopa referencyjna

  Oznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, które są sprzedawane w ramach operacji otwartego rynku na rynku międzybankowym.Operacje polegają na zakupie lub sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku. Stopa ma wpływ na poziom WIBOR-u, który stanowi podstawę kapitału obcego. Stopa referencyjna wpływa na oprocentowanie pożyczek, międzybankowych depozytów i kredytów dla klientów, jak również na rentowność skarbowych papierów wartościowych.

 • System gospodarczy ( budowa)
  Pojęcie ściśle związane z kredytami hipotecznymi, które oznacza budowę nieruchomości samodzielnie.
 • System kursów płynnych

  System oparty na zasadzie, że państwo nie interweniuje na rynku walutowym, kurs ustala się przez oddziaływanie popytu i podaży.