Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Rachunek kredytu

  Rachunek, na którym prowadzi się ewidencję zadłużenia w całym okresie kredytowania.

 • Rachunek powierniczy

  Rachunek służący do obsługi kredytu deweloperskiego. Są na nim deponowane środki finansowe, które stanowią własność dewelopera m.in. wpływy z wpłat klientów indywidualnych kupujących mieszkanie. Prawidłowe wydatkowanie tych środków kontroluje jednak Bank, który uzależnia wypłatę kolejnych transz kredytu od realizacji poszczególnych etapów budowy.

 • Rata kredytu

  Łączna kwota raty kapitałowej i odsetkowej przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy (np. miesięczny lub kwartalny) lub rata odsetkowa przypadająca do spłaty za dany okres rozliczeniowy w okresie karencji.

 • Rata spłaty
  patrz: raty kredytu.
 • Raty annuitetowe
  patrz: raty równe.
 • Raty kapitałowe
  Kwota kapitału, jaką Kredytobiorca jest zobowiązany spłacić bankowi w określonych umową kredytową terminach.
 • Raty malejące

  Raty kapitałowo-odsetkowe w ramach spłaty kredytu, na które składają się równe raty kapitału (uzyskane przez podzielenie kwoty udzielonego kredytu przez liczbę rat określonych przez klienta) oraz malejące odsetki naliczane od aktualnej kwoty zadłużenia. Rata kapitałowa jest stała, a rata odsetkowa zmniejsza się z każdą następną ratą. Początkowo więc rata kapitałowo-odsetkowa jest największa i z każdą następną ratą maleje obciążenie dla kredytobiorcy.

 • Raty odsetkowe
  Kwota odsetek, którą kredytobiorca jest zobowiązany spłacić bankowi w określonych umową kredytową terminach. Wysokość raty odsetkowej zależy od wysokości oprocentowania ustalonego w umowie kredytu oraz pozostałej kwoty kapitału do spłaty.
 • Raty równe

  Obejmują spłatę kapitału i odsetek. W miarę spłaty kredytu udział raty kapitałowej rośnie, a raty odsetkowe maleją, przez co rata w całym okresie kredytowania jest dla Kredytobiorcy stała.

 • Realna stopa oprocentowania

  Określa oprocentowanie kredytu z uwzględnieniem inflacji.

 • Rekomendacja S

  Dokument, który przygotowuje Komisja Nadzoru Bankowego. W pojęciu tym chodzi o to, że banki najpierw muszą proponować kredyty w złotówkach ale i również obliczać zdolność kredytową dla kredytu w złotówkach.

 • Renta hipoteczna (Equity Release)
  Renta hipoteczna stanowi mechanizm przekształcania wartości pieniężnej domu w źródło dochodów i płatności kapitałowych. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • Roczna stopa oprocentowania (Annual Percentage Rate, APR)
  Znormalizowana metoda obliczania kosztów hipoteki w postaci stawki rocznej, uwzględniającej np. odsetki, ubezpieczenie kredytu hipotecznego, niektóre koszty kredytu. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • Rozliczenie transzy
  Pokazanie w banku dokumentów wykorzystania pieniędzy pochodzących z kredytu na cel, o którym mowa w umowie kredytowej.
 • Rynki kapitałowe (Capital Markets)
  Rynki obrotu kapitałem spółek oraz średnioterminowymi lub długoterminowymi skryptami dłużnymi. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • Rynkowa stopa referencyjna

  Stopa procentowa oferowana na rynku międzybankowym przez grupę największych banków i stosowana przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów o stawce zmiennej (czyli WIBOR, LIBOR, EURIBOR).

 • Ryzyko kursowe

  Ryzyko występujące przy kredytach walutowych, ponoszone przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której został zaciągnięty kredyt.

 • Rzeczoznawca majątkowy
  To osoba fizyczna, która ma uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Uprawnienia takie nadaje Minister Infrastruktury.
 • Rzeczywista roczna stopa procentowa

  Uwzględnia nie tylko oprocentowanie tzw. nominalne, ale również prowizję za przyznanie kredytu, opłaty manipulacyjne i przygotowawcze, sposób naliczania odsetek.