Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Papiery wartościowe, których zabezpieczenie stanowią wierzytelności zabezpieczone hipoteką (Mortgage Backed Security)
  Instrumenty dłużne, dla których zastaw stanowią hipoteki na nieruchomościach mieszkaniowych lub przemysłowych. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • Pierwotny rynek hipoteczny (Primary Mortgage Market)
  Rynek hipoteczny, na którym powstają kredyty; uczestniczą w nim tacy pożyczkodawcy, jak banki komercyjne, towarzystwa oszczędnościowo-kredytowe oraz banki inwestycyjne. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • PKB- Produkt Krajowy Brutto

  Suma wartości dóbr i usług finalnych wytworzonych na terytorium danego kraju w danym okresie, najczęściej rocznym.

 • Płatnicza karta

  To elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez bank. Taka karta stanowi dostęp do pieniędzy na rachunku bankowym.Kartą tą posługujemy się przy bankomacie lub gdy dokonujemy bezgotówkowych płatności za towary i usługi. Szczególnym przykładem karty płatniczej jest karta kredytowa, której wydanie związane jest z przyznaniem limitu kredytowego przez bank.

 • Pomostowe ubezpieczenie
  To zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej.
 • Poręczenie

  Według prawa cywilnego jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w razie gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym w umowie terminie.

 • Powierniczy rachunek
  To rachunek bankowy, który przeprowadza się w celu rozliczeń pieniężnych z tytułu transakcji określonych w umowie handlowej zawartej między Powiernikiem i Powierzającym.
 • Pozwolenie na budowę

  To decyzja administracyjna, która zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

 • Pożyczki z tytułu renty hipotecznej (Equity Release Loans)
  Zabezpieczone (hipoteką) pożyczki zaciągane na cele konsumpcyjne. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • Prolongata

  Wydłużenie okresu kredytowania poza termin określony w umowie i określenie nowej liczby i wysokości rat lub zmiana terminu płatności rat kapitałowych kredytu oraz określenie nowej ich liczby i wysokości.

 • Promesa kredytowa

  Dokument zawierający zobowiązanie banku do udzielenia kredytu po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w tym dokumencie w określonym terminie.

 • Prowizja przygotowawcza
  Kwota jednorazowa jaką bank pobiera za przyznanie kredytu.
 • Przejściowe zabezpieczenie

  Zabezpieczenie stosowane przez bank do momentu uzyskania podstawowego, pełnego zabezpieczenia hipotecznego najczęściej w formie ubezpieczenia kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym.

 • Przewalutowanie

  Zmiana waluty kredytu na inną w trakcie okresu kredytowania.