Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Obligacja (Bond)
  Z reguły pisemna bezwarunkowa obietnica zapłaty określonej kwoty głównej w ustalonym czasie w przyszłości wraz z odsetkami stałymi lub możliwymi do ustalenia w określonych terminach. Coraz częściej obietnica zapłaty jest warunkowa, a terminy spłaty kwoty głównej i odsetek są uwarunkowane realnymi instrumentami. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • Obligacja zabezpieczona hipoteką (Mortgage Bond)
  Obligacja zabezpieczona hipoteką (Mortgage Bond) - Dłużne papiery wartościowe spółki lub innego podmiotu zabezpieczone hipoteką na określonej nieruchomości należącej do emitenta. Por. definicja "Papiery wartościowe zabezpieczone gwarancjami rządowymi lub hipoteką (Covered Bonds)" Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • Odpis z księgi wieczystej

  To dokument sądowy. Księga wieczysta- dokumenty prowadzone przez biura notarialne, określające stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste zawierają przede wszystkim zapisy dotyczące własności nieruchomości, ustanowienia na niej hipoteki.

 • Odwrócona hipoteka

  To prosta odwrotność kredytu hipotecznego. Kredyt ten polega na tym, iż klient nie kupuje mieszkania i nie płaci rat, lecz sam sprzedaje swoje mieszkanie instytucji finansowej, w zamian instytucja ta wypłaca mu co miesiąc kwotę w rodzaju dożywotniej renty. Klient ma podczas trwania umowy ma prawo mieszkać w lokalu. Dopiero po jego śmierci instytucja ma prawo sprzedać lokal. Klientami mogą być osoby w wieku od 65 lat.

 • OECD
  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) - Organizacja międzynarodowa skupiająca 30 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw, powstała 30 września 1961 r. z przekształcenia Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC). Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.
 • Ograniczone prawo rzeczowe

  Ograniczonymi prawami rzeczowymi są użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.

 • Okres bezodsetkowy

  To okres, w którym nie płacimy odsetek od kredytu udzielonego w ramach karty kredytowej. Liczy się od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia, w którym możemy spłacić cały kredyt. Np.jeśli okres wynosi 52 dni, to składa się z 30 dni okresu rozliczeniowego i 22 dni w których możemy spłacić kredyt. Wówczas bank nalicza odsetki od dnia transakcji ale ich nie ściąga. Jeżeli okres ten zostanie spłacony przed czasem to nie zapłacimy odsetek.

 • Okres kredytowania

  Okres od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami.

 • Okres odsetkowy

  Okres obowiązywania stopy zmiennej lub stałej, odpowiednio do postanowień umowy, dla którego ustalana jest każdorazowo podstawowa stopa procentowa.

 • Okres przejściowy

  Okres obowiązywania zabezpieczenia przejściowego, ustanowionego do momentu uzyskania prawomocnego oraz prawidłowego wpisu hipoteki na rzecz Banku.

 • Okres spłaty

  Okres od dnia spłaty pierwszej raty kapitału do dnia ostatecznej spłaty kredytu wraz z odsetkami zgodnie z umową kredytu.

 • Okres wykorzystania kredytu

  Okres od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu.

 • Operat szacunkowy

  To opina rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i jest dokumentem urzędowym. Dokument formę ma tylko pisemną. Operat dysponuje informacjami istotnymi przy dokonaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

 • Opłata za przewalutowanie

  Jest to prowizja, którą będziemy musieli zapłacić w banku jeśli zmienimy sobie walutę kredytu.

 • Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu

  Jest to suma, którą zapłacimy w banku, jeśli kredyt zostanie spłacony przed czasem.

 • Opłaty manipulacyjne
  Jednorazowa prowizja, która jest dołączona do rachunku kredytu na rachunku bieżącym.
 • Oprocentowanie stałe

  Stopa według której oprocentowany jest kredyt, ustalona jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej i marży banku; nie ulegająca zmianie w określonym czasie.

 • Oprocentowanie zmienne

  Stopa według której oprocentowany jest kredyt, ustalana jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy referencyjnej (typu np. WIBOR, LIBOR) i marży Banku.

 • Oświadczenie inwestora zastępczego

  Jest to formularz w którym inwestor zastępczy musi podać dokładny przedmiot umowy z klientem.