Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Kapitalizacja

  Arytmetyczny sposób ustalania końcowej wartości przepływu środków płatniczych lub wielu przepływów środków płatniczych przy zastosowaniu odsetek składanych.Termin ten oznacza przekształcenie w kapitał. Najczęściej określa się: dopisanie przez bank odsetek do kwoty lokaty klienta, aby łączną sumę lokaty powiększono o odsetki, oprocentować w następnym umownym okresie oprocentowania, zwiększenie kapitału spółki lub przeliczenie wszystkich opłat okresowych na sumę płatną jednorazowo.

 • Kapitalizacja odsetek

  Dopisywanie należnych odsetek do zadłużenia z tytułu np. zaciągniętego kredytu. Kapitalizacja powoduje zwiększanie zadłużenia.

 • Kapitał własny (Equity)
  Kapitał własny udziałowca stanowi wartość posiadanych przez niego udziałów. Kapitał własny właściciela domu stanowi wartość domu minus wszelkie niespłacone pożyczki na zakup domu. Kapitał ujemny ma miejsce, gdy wartość domu jest niższa, niż wartość jego obciążenia. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005
 • Karencja

  Wskazany w umowie kredytowej okres zawieszenia spłaty kredytu. W tym okresie Kredytobiorca spłaca jedynie odsetki. Niekiedy stosuję się również karencję w spłacie odsetek.

 • Karta bankomatowa

  Taką kartą posługujemy się przy bankomacie. Tą kartą nie możemy płacić w sklepach. Jest coraz mniej popularna ze względu na małą funkcjonalność.

 • Karta debetowa

  Inaczej karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych ma koncie posiadacza karty. Większością kart debetowych nie można dokonywać transakcji przez internet, ale nie jest to regułą.

 • Karta kredytowa

  To karta która zapewnia darmowy kredyt od banku. Używając karty kredytowej nie kupujemy za własne pieniądze, tylko za należące do banku. Klient płacąc kartą kredytową pożycza od banku pieniądze do wysokości wyznaczonego w umowie limitu. Jeśli odda je w ciągu ustalonego limitu, nie płaci odsetek. Jeśli jednak nie zdąży, zapłaci znacznie więcej niż w przypadku zwykłej linii debetowej na koncie osobistym.

 • Karta obciążeniowa

  (Karta charge) Karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków. Inaczej niż w przypadku karty kredytowej, karta obciążeniowa jest powiązana z kontem, z którego w ustalonych odstępach czasu (np. co miesiąc) jest pobierana kwota pokrywająca kwotę wydatków za poprzedni okres rozliczeniowy razem z ewentualnymi prowizjami.

 • Karta płaska
  Na karcie płaskiej dane: nazwisko właściciela, nr karty i data ważności są nadrukowane a nie wytłoczone. Wszystkie transakcje takimi kartami muszą być autoryzowane. Kart płaskich można używać wyłącznie w elektronicznych terminalach i bankomatach.
 • Karta podatkowa

  Forma opodatkowania jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Podatek płacony w tej formie ma postać zryczałtowaną i ustalony jest kwotowo. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność objętą kartą podatkową nie muszą dokumentować swoich obrotów i dochodów tak,  jak to muszą czynić podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Karta podatkowa dotyczy podmiotów gospodarczych świadczących usługi oraz prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych.

 • Komisja Nadzoru Bankowego (KNB)

  Instytucja sprawująca nadzór nad działalnością polskich banków. Komisja została powołana 29 sierpnia 1997 r. kiedy sejm uchwalił ustawy: prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim. Przejęła ona wcześniejsze kompetencje Narodowego Banku Polskiego i prezesa NBP. Do zadań KNB należy: Opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania, Określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów w bankach.

 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

  Centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. Przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 1 stycznia 2008 r. przejęła także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego i czterech członków. Do zadań KNF należy: sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności.

 • Konto bilansowe

  Konto księgowe na którym rejestruje się zmiany stanu aktywów lub zmiany stanu pasywów. Salda tych kont występują w bilansie.

 • Kredyt

  Oprocentowana pożyczka, udzielona przez wierzyciela, którym najczęściej jest bank Kredytobiorcy. Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie przez przedsiębiorstwo zdolności kredytowej, czyli możliwość spłaty przez przedsiębiorstwo w wyznaczonym terminie nie tylko zaciągniętego kredytu, ale także odsetek od tego kredytu. Rozróżnia się kredyty krótkoterminowe (spłata kredytu do roku), średnioterminowe (spłata kredytu od roku do lat trzech), długoterminowe (spłata kredytu powyżej trzech lat). Rodzaj kredytu wpływa na wielkość odsetek, jakie musi zapłacić kredytobiorca.

 • Kredyt „kupić by wynająć” (ang. buy to let)

  Rodzaj kredytu, w którym bank do liczenia zdolności kredytowej bierze pod uwagę prognozowany przychód z wynajmu zakupywanego lokalu. Kredyt ten przeznaczony jest dla inwestujących na rynku nieruchomościami, którzy chcą zakupić następną nieruchomość ale ich zdolność kredytowa jest wyczerpana. Cechą tego kredytu jest możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału.

 • Kredyt balonowy
  patrz pod hasłem "balonowy kredyt"
 • Kredyt denominowany

  Kredyt udzielony w walucie obcej przeliczonej na walutę polską wg aktualnego kursu. Kredyt taki jest oprocentowany wg stóp procentowych odpowiednich dla wybranej waluty obcej.

 • Kredyt hipoteczny

  Kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka, udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Kredyty hipoteczne są kredytami długoterminowymi o okresie kredytowania od 5 do 40 lat. Dzięki silnemu zabezpieczeniu jakim jest hipoteka banki mogą oferować znacznie niższe oprocentowanie niż w przypadku innych kredytów i pożyczek. Biorąc taki kredyt nie musimy mieć poręczycieli, możemy mieć natomiast współkredytobiorcę, który pozwoli nam zwiększyć zdolność kredytową. Kredyt hipoteczny możemy wziąć w złotówkach, frankach szwajcarskich, euro, funtach, dolarach, czasami banki oferują kilka innych walut.

 • Kredyt hipoteczny typu subprime

  To kredyt udzielany osobą, które miały problemy ze spłatą innych kredytów w przeszłości, lub nie do końca były w stanie udokumentować swoich dochodów dla celu policzenia tzw. zdolności kredytowej.

 • Kredyt konsolidacyjny
  Kredyt występujący w ofercie niektórych banków, którego celem jest spłata zadłużenia z tytułu kilku kredytów zaciągniętych na różne cele (np. kredyt mieszkaniowy, kredyt na zakup samochodu, kredyt na zakup sprzętu AGD), zabezpieczenia ich hipoteką oraz ujednolicenia oprocentowania. Zazwyczaj kredyt konsolidacyjny jest nieco droższy od mieszkaniowego. Operacja taka prowadzi do wydłużenia czasu spłaty zobowiązań i tym samym zmniejszenia sumy miesięcznych spłat.
 • Kredyt refinansowy
  Kredyt udzielany przez bank centralny bankom komercyjnym. Bank centralny określając stopę procentową kredytu refinansowego wpływa w istotny sposób na oprocentowanie kredytów udzielnych przez banki komercyjne.
 • Kredyt z dopłatami

  Program "Rodzina na Swoim" został wprowadzony przez Sejm poprzez Ustawę z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Polega on na dopłatach państwa do oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Wprawdzie żeby skorzystać z tego programu, pewne warunki musi spełnić zarówno kredytobiorca (kredytobiorcy), jak i finansowany dom lub mieszkanie.

 • Kredytobiorca

  Osoba fizyczna lub prawna zobowiązana do spłaty wierzycielowi (bank) długu pieniężnego. Zobowiązania te w relacji Kredytobiorca-bank wynikają głownie z umów cywilnoprawnych i kredytowych.

 • KRUS

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników. W ubezpieczeniu społecznym występują dwa rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie emerytalno-rentowe i wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Kasa prowadzi działalność prewencyjną, rehabilitację leczniczą i wydzielone orzecznictwo lekarskie, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne świadczenia, kombatanckie dla inwalidów wojennych, pełni funkcję płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Księga Wieczysta

  Urzędowy rejestr prowadzony w celu określenia stanu prawnego nieruchomości (domu, mieszkania, działki). Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez wydziały wieczysto-księgowe sądów rejonowych.

 • Kurs forward

  Kurs określający cenę danego aktywa w przyszłości. Rodzaj zakładu jaki podejmują gracze rynkowi dotyczący kształtowania się kursów aktywów finansowych w okresach przyszłych. Oczywiście wyliczenia kursów forward nie są przeprowadzane intuicyjnie a na podstawie wzorów matematycznych oraz danych z rynków finansowych.

 • Kurs kupna waluty

  Kurs po jakim bank kupuje od klientów walutę. Kurs służy do określania zadłużenia w przypadku kredytów w walutach obcych. Kurs kupna jest zawsze niższy od kursu sprzedaży waluty w danym banku.

 • Kurs spłaty raty kredytu

  Kurs po jaki kredytobiorcy spłacają raty kredytów denominowanych w walutach obcych. Zwany jest jako kurs sprzedaży walut w danym banku. Każdy bank codziennie wyznacza jego poziom i publikuje w tzw. tabelach kursowych.