Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Balonowy kredyt
  Rodzaj kredytu w którym ustalana jest kwota do jednorazowej spłaty po zakończonym okresie kredytowania.Taki zabieg stosuje się po to by zwiększyć zdolność kredytową klienta.
 • Bank hipoteczny
  To bank specjalizujący się w udzielanie kredytów hipotecznych. Pieniądze pożyczone od banku idą na cel budownictwa mieszkaniowego jak i przemysłowego. Bank pozyskuje środki poprzez emisje hipotecznych listów zastawnych, przyjmowane lokaty terminowe, zaciągane kredyty.
 • Bank inwestycyjny

  To bank który zajmuje się transakcjami inwestycyjnymi. Bank zajmuje się sprawami które dotyczą emisji i handlu papierami wartościowymi dla swoich klientów.

 • Bankowa stopa referencyjna

  Stopa procentowa, służąca jako podstawa wyznaczania stałej stopy procentowej dla kredytu w kolejnych Okresach Obowiązywania Stopy Procentowej. Jest to stawka rocznych płatności stałych IRS (Interest Rate Swap), dla odpowiedniego Okresu Obowiązywania Stopy Procentowej (2,3,4,5 lat). Stawka ustalana jest na podstawie wysokości długoterminowych stóp oprocentowania środków na rynku międzybankowym, rozumiana jako największa wartość z cen oferowanych (offer price) przez brokerów i inne instytucje rynku finansowego.

 • Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości

  Jest to wartość nieruchomości określona przez bank hipoteczny, zgodnie z przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Z reguły wartość bankowo-hipoteczna nie przekracza wartości rynkowej.

 • Barter

  Rodzaj umowy, której istotna jest wymiana jednego towaru na drugi. Wymiany tej dokonuje się bez stosowania pieniądza. Np. Producent rolny dostarcza swoje produkty do zakładów chemicznych w zamian za nawozy sztuczne.

 • Benchmark

  Wskaźnik powodzenia gospodarki. W przypadku funduszy inwestycyjnych benchmarkiem określa się wzorcowy portfel, który stanowi punkt odniesienia do dokonania ocen wyników zarządzania aktywami funduszu. Benchmarkami są pojedyncze instrumenty finansowe (bon skarbowy dla funduszy inwestycyjnych w papiery dłużne) lub dowolne ich kombinacje (w przypadku funduszy mieszanych).

 • Beneficjent
  Osoba czerpiąca zyski, profity z czegoś. Np. Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa.
 • Bessa
  Zniżka kursu papierów wartościowych lub cen towarów na giełdzie.
 • Bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu
  Pojęcie które odnosi się do inwestycji mieszkaniowych na rynku pierwotnym, a konkretnie kiedy inwestor prowadzi budowę nieruchomości, która jest w tej chwili obciążona hipoteką. Hipoteka dotyczy kredytu udzielonego inwestorowi na sfinansowanie przedsięwzięcia.
 • Bik

  To skrót od słowa "Biuro Informacji Kredytowej". Instytucja założona przez czołowych banków spółka akcyjna. Bik prowadzi system informacji o kredytobiorcach. To nie jest czarna lista klientów, w Bik-u znajdują się wszystkie informacje o kredytobiorcach. Każdy bank zanim udzieli kredytu występuje do Bik-u z zapytaniem o klienta. W odpowiedzi otrzyma informacje o wysokości zaciągniętych kredytów oraz o wysokości ich spłaty. Każdy kredytobiorca ma prawo zadać pytanie o informacje o sobie (raz do roku bezpłatnie).

 • Bilans handlowy
  Część bilansu płatniczego, sporządzonego dla gospodarki narodowej. Jest on zestawieniem wartości towarów wywiezionych za granicę i przywiezionych z zagranicy w określonym czasie. Bilans handlowy można przedstawić zarówno globalnie, w odniesieniu do wszystkich towarów i państw, jak i w rozbiciu na poszczególne towary i państwa.
 • Bilans płatniczy
  Sporządzone dla całej gospodarki narodowej zestawienie, wyrażające w pieniądzu transakcje dokonane z zagranicy w określonym czasie. Obejmuje on wszystkie wpływy i wypłaty zagraniczne, jakie miały miejsce w danym kraju, w określonym czasie.
 • Blokada rejestru
  Dyspozycja dopuszczalna, gdy w określonym czasie nie będzie przeprowadzana żadna transakcja na rejestrze. Blokada ta jest ustanawiana na określony czas.
 • Blokada środków na rachunku bankowym
  Forma zabezpieczenia wierzytelności banku, najczęściej z tytułu udzielonego kredytu. Bank zostaje upoważniony przez wierzyciela do zablokowania na jego rachunku bankowym podanej kwoty oraz pobrania po upływie określonego terminu środków niezbędnych do pokrycia powstałej wierzytelności.
 • Bon skarbowy
  Krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez państwo w celu uzyskania wpływów do budżetu państwa. Bony sprzedawane są zazwyczaj w drodze przetargu. Cena zakupu bonu to wartość określona w wyniku przetargu pomniejszona o dyskonto.
 • Broker ubezpieczeniowy

  Osoba fizyczna lub prawna, która wykonuje działalność brokerską. Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym wykonujący czynności w imieniu lub na rzecz klienta, polegające m. in. na zawieraniu lub pośredniczeniu w zawarciu umowy ubezpieczenia; reprezentuje interesy ubezpieczeniowe klienta, identyfikuje ryzyko, doradza w zakresie ubezpieczeń.