Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć finansowych

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
 • Agencja rynku rolnego
  Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Od 1.01.2004 jest agencją płatniczą Unii Europejskiej i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym. Agencja kieruje mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, a siedzibę ma w Warszawie.
 • Agent Transferowy
  To instytucja, która prowadzi rejestr członków funduszu, który zawiera podstawowe dane osobowe członków, dane o wypłatach składek do funduszu, dane o otrzymywanych wypłatach transferowych, dane o aktualnym stanie środków na rachunku. Instytucja zapewnia odpowiedni system informatyczny, poufność i tajność zawartych danych.
 • Agent Ubezpieczeniowy

  Osoba fizyczna lub prawna, przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego sprzedający polisy jego oferty. Osoba ta ma ograniczone możliwości niż broker, zwykle taka osoba nie może zatwierdzać umów na wysokie sumy gwarancyjne. Jego działalność wymaga zezwolenia, które wydaje Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego.

 • Akceptant
  Trasat który zaakceptował weksel, umieszczając na nim swój podpis. Akceptant swoim podpisem potwierdza swoje zobowiązanie.
 • Akcja

  Dokument potwierdzający współwłasność spółki akcyjnej i uprawniający jego właściciela do udziału w podziale części osiągniętego zysku. Posiadanie akcji uprawnia do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy z prawem głosu. Akcje jednej spółki opiewają na tę samą kwotę, która jest ich wartością nominalną. Akcje są sprzedawane na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym. Cena rynkowa akcji jest z reguły odmienna a nie wartość nominalna akcji.

 • Akcja uprzywilejowana

  Akcja dająca dodatkowe przywileje: większa liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, uprzywilejowanie do dywidenty, pierwszeństwo do nowych emisji, prawo do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Akcje uprzywilejowane nie podlegają publicznemu obrotowi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Sprzedaż tej akcji na GPW oznacza utratę przywilejów. Akcja uprzywilejowana jest zawsze akcją imienną. Uprzywilejowanie wygasa z chwilą bycia akcji wbrew statutowi spółki lub z chwilą zmiany tej akcji na akcję na okaziciela.

 • Akredytywa

  Jedna z form rozliczania pieniędzy między dostawcą i odbiorcą, której celem jest zagwarantowanie wierzycielowi zwrotu jego należności. Odbiorca składa w banku określoną sumę pieniędzy, upoważniając jednocześnie bank do przekazania tej kwoty dostawcy po spełnieniu przez niego warunków dostawy.

 • Akt notarialny

  Szczególna forma oświadczenia woli jednej lub kilku osób, które jest tak ważne, że strony je składające chcą mieć pewność, że jest ono zgodne z prawem i prawidłowo sporządzone. Niezachowanie tej formy oświadczenia woli powoduje w niektórych przypadkach brak ważności tego oświadczenia. Szczególna forma oświadczenia woli polega na tym, że składa się je w obecności notariusza.

 • Aneks

  Zmiana warunków umowy dokonana w formie pisemnej. Aneks podpisywany jest w przypadkach, gdy Kredytobiorca np. zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty itp.

 • Aprecjacja
  Wzrost kursu walutowego; wzrost siły nabywczej pieniądza.
 • Arbiter Bankowy

  To instytucja która rozstrzyga sprawy w zakresie finansów. Sprawy sporne dotyczą stron między klientem a bankiem. Instytucja rozpatruje skargi które składa osoba fizyczna oraz umowy nie związane z działalnością gospodarczą.

 • Asset management

  Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych.

 • Aval bankowy

  Poręczenie udzielane przez bank.