Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Rynek nieruchomości i kredytów I kw. 2011 r.

W I kwartale 2011 roku odnotowano nieznaczne wzrosty wartości i liczby udzielanych kredytów względem IV kwartału 2010 roku. Jednak w porównaniu do I kwartału 2010 roku te wzrosty były bardzo wysokie w obu kategoriach. Banki z wyprzedzeniem zaczęły stosować zaproponowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendację S (wchodzi w życie od 1 lipca br.) dotyczącą warunków uzyskania kredytów hipotecznych w walutach obcych. Już widać skutki tych działań: aż 80% kredytów mieszkaniowych zostało udzielonych w złotówkach. Odnotowano również istotny wzrost sprzedaży kredytów dla branży deweloperskiej, aż o 30% względem I kwartału 2010 r. Takie dane podaje raport AMRON - SARFiN.

Według raportu wyniki akcji kredytowej uzyskane w I kwartale 2011 roku (zarówno jeśli chodzi o liczbę – 57.578 kredytów, jak i wartość - 12,252 miliardów złotych) były powtórzeniem wyników uzyskanych w IV kwartale roku 2010. O ile jednak podsumowując IV kwartał roku poprzedniego, podkreślano zaskakująco niski wynik, to ten sam poziom kredytów udzielonych w I kwartale br. można jednoznacznie ocenić jako sygnał powrotu koniunktury na rynku kredytowym.

„Oceniamy wyniki I kwartału jako bardzo pozytywne, tym bardziej, że przerwany został trend spadkowy obserwowany w ostatnich miesiącach. Prognozujemy wynik akcji kredytowej na rok 2011 na poziomie wyższym niż ten osiągnięty w roku 2010, a z pewnością nie przekraczającym jednak poziomu 60 miliardów złotych. Tym bardziej, że 25 br. stycznia uchwalona została nowa wersja Rekomendacji S, zdecydowanie zaostrzająca kryteria udzielania kredytów hipotecznych. Oczywiście nie bez znaczenia na wyniki kolejnych kwartałów będzie ostateczna decyzja Sejmu w sprawie zmian w rządowym programie „Rodzina na Swoim” – mówi Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Utrzymuje się trend wzrostowy udziału kredytów w walucie krajowej. Na koniec I kwartału 2011 roku kredyty złotowe stanowiły ponad 80 % akcji kredytowej banków. Rok temu było to 77%, a dwa lata temu - 63%.

W 2011 r. wchodzą w życie rekomendacje nadzoru bankowego S i T oraz ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje wyznaczają nowe zasady oceny zdolności kredytowej klienta. Banki udzielające kredytów hipotecznych zostały zobligowane w ustawie m.in. do stosowania wystandaryzowanego arkusza informacyjnego o ofercie kredytowej dla kredytów hipotecznych.

„Wskutek wprowadzenia rekomendacji T podniesione zostały wymogi w obszarze dostarczania dokumentacji niezbędnej do udzielenia kredytów i zaostrzone zostały procedury związane z udzielaniem kredytów. Rekomendacja S zacznie obowiązywać od lipca br. W związku z tym podtrzymany zostanie niski poziom akcji kredytowej w walutach obcych (CHF i EURO), nawet pomimo podniesienia stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski” - podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Prezentowany w raporcie AMRON-SARFiN syntetyczny miernik dostępności mieszkań w Polsce – Indeks Dostępności Mieszkaniowej (IDM) pokazuje kwartalne zmiany w dostępności mieszkania dla przykładowej rodziny składającej się z dwóch pracujących osób i dziecka starszego. Wpływ na zmiany w dostępie do mieszkania w poszczególnych kwartałach mają:

  • dynamika cen nieruchomości – w I kwartale 2011 r. odnotowano spadek cen w segmencie nieruchomości będących przedmiotem analizy o 2,64%,

  • zmiana warunków makroekonomicznych – oprocentowanie kredytów, które według Narodowego Banku Polskiego w I kwartale 2011 r. wyniosło średnio 6,69% dla kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, wzrosło o 9 punktów bazowych w porównaniu z IV kwartałem 2010 roku,

  • wzrost średnich zarobków przypadających na przykładową rodzinę oraz kosztów utrzymania, które dla indeksu wyrażone są jako minimum socjalne – wyliczony rozporządzalny dochód w I kwartale 2011 r. wzrósł o 1,59%.

Tym samym dla I kwartału 2011 r. szacuje1 się, iż Indeks Dostępności Mieszkaniowej wzrósł o 3,49%, do poziomu 127,48 punktów.

Nadal dużym powodzeniem cieszy się program „Rodzina na swoim”. Zarówno liczba jak i wartość udzielonych kredytów jest niższa niż w IV kwartale 2010 roku, ale nadal jest to poziom znacznie wyższy niż we wcześniejszych okresach. Popularność programu jest wyraźnie widoczna punktu widzenia wszystkich udzielonych kredytów hipotecznych, stanowi około 25%.

I kwartał 2011 r. nie przyniósł poważnych zmian w strukturze portfela kredytów udzielanych w ramach programu RnS, aczkolwiek należy odnotować wzrost kredytów zaciągniętych na budowę domu jednorodzinnego, przy spadkach w pozostałych dwóch segmentach o ponad 15%.

W I kwartale roku 2011 w Polsce rozpoczęto budowę łącznie 30.952 mieszkań, czyli o 13,6% więcej niż w analogicznym okresie roku 2010. Wzrost ten dotyczył zarówno aktywności deweloperów - w omawianym okresie deweloperzy rozpoczęli budowę 13.215 mieszkań (o 14,5% więcej), jak również inwestorów indywidualnych, którzy rozpoczęli budowę 16.450 mieszkań, tj. o 16,6 % więcej niż w analogicznym okresie roku 2010.

Z drugiej strony, według danych GUS w I kwartale roku 2011 oddano do użytkowania 12.768 mieszkań, tj. o 18,4% mniej niż w I kwartale 2009r. Tendencja spadkowa liczby mieszkań oddanych do użytkowania jest wyraźna zarówno wśród deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych. Wzrosła natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań osiągając poziom 37.266 zezwoleń, tj. o 27 % więcej w stosunku do liczby pozwoleń z wydanych w analogicznym okresie roku 2010r.

Z raportu wynika również, że średnie ceny transakcyjne w minionym kwartale minimalnie spadły. Wyjątkiem jest Gdańsk, gdzie zanotowano nieznaczny wzrost. Z perspektywy całego roku widać stabilizację cen. W porównaniu do I kwartału 2010 roku różnice zamykają się w przedziale kilkuprocentowych spadków. Najwyższą, spośród badanych miast, średnią cenę transakcyjną za metr kwadratowy mieszkania odnotowano w Warszawie – 7 982 PLN, najniższą zaś w aglomeracji katowickiej 3 348 PLN.


Źródło: http://www.egospodarka.pl/


Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych