Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Słownik pojęć kredytów hipotecznych

 1. oddział – oddział danego banku

 2. klient detaliczny − osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 3. kredyt − kredyt mieszkaniowy – hipoteczny udzielany klientom detalicznym,

 4. kredytobiorca − klient detaliczny, z którym oddział zawarł umowę kredytu,

 5. dom wielomieszkaniowy − każdy budynek, nie będący domem jednorodzinnym, zawierający więcej niż jeden, wydzielony lub wyodrębniony lokal mieszkalny,

 6. dom jednorodzinny budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym wydzielono lub wyodrębniono nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,

 7. lokal − lokal mieszkalny w domu wielomieszkaniowym,

 8. lokal użytkowy − wolno stojący lub wbudowany lokal o innym przeznaczeniu niż cele mieszkalne,

 9. garaż − garaż lub miejsce postojowo − garażowe,

 10. działka budowlana:

 1. działka przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową albo

 2. działka, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową albo

 3. grunt o przeznaczeniu budowlano-rolnym, w którym nie można wydzielić części budowlanej, gdzie powierzchnia działki nie przekracza 3000 m2 i jednocześnie dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy z której wynika, że na działce dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub działka objęta jest planem miejscowym oraz część działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ma powierzchnię spełniającą wymogi planu w zakresie minimalnej powierzchni działki budowlanej,

 1. refinansowanie − refundację kosztów poniesionych na nabycie, budowę, dokończenie budowy, wykończenie, wyposażenie, remont, modernizację, nadbudowę, rozbudowę, wynikających z:

a) umowy sprzedaży, umowy przenoszącej własność − zawartych w formie aktu notarialnego,

b) umowy o ustanowienie odrębnej własności,

c) umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa (do wysokości wniesionego wkładu mieszkaniowego),

d) z faktur, rachunków lub pokwitowań zbywającego nieruchomość o wysokości otrzymanych środków pieniężnych od nabywającego nieruchomość,

 1. wykończenie − instalację w szczególności tzw. „białego montażu”, położenie glazury, boazerii i podłóg, montaż stolarki drzwiowej,

 2. wyposażenie − zabudowę wnęk lub garderoby, kompletną zabudowę kuchni poprzez wyposażenie jej w stałe elementy,

 3. zadłużenie − kwotę należną bankowi od kredytobiorcy z tytułu kredytu, odsetek, prowizji, opłat oraz innych należności wynikających z umowy kredytu,

 4. termin spłaty kredytu − końcowy termin spłaty kredytu ustalony w umowie kredytu,

 5. wkład na książeczce mieszkaniowej − wkład oszczędnościowy na budownictwo mieszkaniowe wraz z odsetkami oraz premią gwarancyjną,

 6. kredyt konsumencki − kredyt w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 z późn. zm.),

 7. opłata przygotowawcza − opłata za rozpatrzenie wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy dotyczącego kredytu konsumenckiego,

 8. raport kredytowy − zestawienie informacji na temat historii dotychczasowych kontaktów Klienta z bankami uzyskane w wyniku zarejestrowania, w aplikacji Infokred, wniosku o kredyt gotówkowy, pożyczkę gotówkową, kredyt mieszkaniowy, kartę kredytową lub w wyniku zarejestrowania zapytania prostego bądź zapytania monitorującego.

 9. ubezpieczony kredytowany wkład finansowy – część kredytu, podlegająca ochronie ubezpieczeniowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy bankiem a firmą ubezpieczeniową.

 

Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji zapraszamy do zakłdaki kontakt.

 

www.welcomefinance.pl

 

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych