Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Rodzaje kredytów gotówkowych

Wyróżniamy następujące rodzaje kredytów gotówkowych:

Kredyt gotówkowy

Jest to kredyt udzielany na dowolny cel, w zależności od aktualnych potrzeb i wymagań. Kredyt jest wypłacany w całości na rachunek wskazany przez kredytobiorcę lub w kasie danego banku, jeśli nie posiada się konta.

Aby uzyskać kredyt gotówkowy, trzeba przedstawić:

 • dwa dokumenty tożsamości,
 • aktualne zaświadczenie o dochodach,
 • w przypadku emerytury lub renty wymagana jest decyzja oraz często ostatni odcinek emerytury lub renty.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą trzeba przedstawić:

 • dokumenty rejestrowe firmy,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwanie przychodów,
 • aktualne zaświadczenia z ZUS-u i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu.

W momencie składania wniosku kredytowego, kredytobiorca zostanie wstępnie poinformowany, czy posiada zdolność kredytową oraz zostanie mu przedstawiony harmonogram spłat. Następnie banki sprawdzają w Biurze Informacji Kredytowej historię kredytową danego kredytobiorcy. Jeśli inne kredyty wcześniej zaciągnięte przez kredytobiorcę były spłacane regularnie, to nie będzie problemów z uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej.

Zabezpieczeniem kredytu gotówkowego może być ubezpieczenie kredytu od następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych np. utrata pracy, może być też weksel in blanco, poręcznie. Osoby pozostające w związku małżeńskim wspólnie podpisują umowę pożyczki. W przypadku wyższej kwoty kredytu, bank może zażądać poręczenia osoby trzeciej lub innej formy zabezpieczenia

Kredyty gotówkowe udzielane są na okres od 6-8 lat. Jeśli kredytobiorca posiada umowę o pracę na czas określony, to okres kredytowania musi być krótszy o najczęściej dwa miesiące niż umowa. Osoby uzyskujące umowę na czas nieokreślony mogą uzyskać kredyt na maksymalny okres kredytowania. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą banki wymagają więcej dokumentów takich jak: wpis do ewidencji, nip, regon, pit za poprzedni rok, oświadczenie o dochodach za rok poprzedni, zaświadczenie z zusu o niezaleganiu oraz z urzędu skarbowego. 

Opłaty i prowizje

Oprocentowanie kredytu jest zgodne z tabelą opłat i prowizji danego banku. Kredyty gotówkowe należą do najdroższych, oprocentowanie często jest zbliżone do 20%. Maksymalne oprocentowanie nie może przekroczyć 4-krotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Dodatkowo za udzielenie kredytu bank pobiera prowizję, która może być pobrana z kwoty kredytu lub zapłacona gotówką. Jeśli kredyt jest z ubezpieczeniem, to banki pobierają jednorazową składkę ubezpieczeniową z kwoty kredytu lub składka jest płatna miesięcznie i doliczona do raty. Warto zawsze pamiętać, iż w przypadku kiedy składka za ubezpieczenie płacona jest jednorazowo, to w przypadku wcześniejszej spłaty bank może zwrócić część składki za niewykorzystany okres.

Spłata kredytu

Kredyty gotówkowe udzielane są w ratach równych lub malejących. Raty równe charakteryzują się tym, iż są stałe przez cały okres kredytowania, natomiast w przypadku rat malejących raty kapitałowo-odsetkowe maleją z każdym miesiącem spłaty. Banki oferują oprocentowanie ze stałą lub zmienną stopą oprocentowania. W pierwszym przypadku wysokość oprocentowania jest stała przez cały okres kredytowania, natomiast przy kredytach ze stałą stopą oprocentowania raty zmieniają się w trakcie spłaty kredytu. Po każdej zmianie stopy procentowej, bank przesyła aktualny harmonogram rat kapitałowo-odsetkowych, ale z uwzględnieniem nowej stopy procentowej. Najczęściej kredyty ze stałą stopą procentową udzielane są na rok czasu, natomiast ze zmienną stopą na okres dłuższy niż rok.

Przy udzielaniu kredytów gotówkowych banki stosują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 z późn. zm.).

 

www.welcomefinance.pl

 

Limit kredytowy w rachunku bieżących tzw. kredyt w ROR

Limit kredytowy w rachunku bieżącym podobnie jak pożyczka gotówkowa jest podstawowym produktem oferowanym przez każdy bank. Warunkiem uzyskania limitu w koncie jest posiadanie konta osobistego w danym banku od co najmniej kilku miesięcy, np. 6 miesięcy. Konto musi być zasilane wpływami z wynagrodzenia. Banki na podstawie historii naszego konta, są w stanie w miarę szybko ocenić, czy taki limit zostanie nam przyznany czy też nie. Wysokość kwoty limitu ustalana jest indywidualnie i zależy od miesięcznych wpływów na konto, zwykle jest to wielokrotność wynagrodzenia zasilającego rachunek bankowy, np. 6-krotność lub 8-krotność wpływów na konto, ale zależy to od konkretnego banku.

Parametry

Kredyt odnawialny wypłacany jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej przelewem na rachunek wskazy przez kredytobiorcę. Warunkiem uzyskania limitu jest podpisanie umowy o limit w koncie z bankiem. Zabezpieczeniem limitu jest klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Limit odnawialny udzielany jest z reguły na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny kres 12 miesięcy. Odsetki pobierane są od faktycznie wykorzystanej kwoty i tylko za okres wykorzystania. Limit ma charakter odnawialny i oznacza to, że po spłacie kredytu automatycznie odnawia się i ze środków można ponownie skorzystać. Każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie i limit może być wielokrotnie wykorzystywany i spłacany. Kredyt w koncie udzielany jest najczęściej w walucie polskiej.

Opłaty i prowizje

Za rozpatrzenie wniosku banki pobierają :

 • opłatę przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku
 • prowizję za udzielenie i wykorzystanie kredytu
 • prowizję za podwyższenie lub odnowienie limitu na kolejny okres
 • opłaty związane z zabezpieczeniem, np. składka za ubezpieczenie kredytu

Klient może skorzystać dodatkowo z ubezpieczenia kredytu na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty pracy. Za skorzystanie z opcji ubezpieczenia banki pobierają jednorazową składkę.

Warto się zawsze zastanowić nad skorzystaniem z tej formy gotówki, gdyż oprocentowanie takiego limitu w reguły wynosi 14-20%. W przypadku odnowienia kredytu, bank pobierze prowizję na kolejny okres.

 

www.welcomefinance.pl

 

Karty kredytowe

Karta kredytowa to rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pewne środki na karcie jako bufor bezpieczenia i będą ponosić niewielkie koszty związane z obsługą karty.

Aby uzyskać kartę kredytową nie trzeba posiadać konta osobistego w danym banku. Limit przyznany na karcie pozwala na:

 • dokonywanie płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych na całym świecie, przez co możemy nawet zadłużać się prawie bezpłatnie na kilka tygodni,
 • dokonywanie wypłat gotówki w bankomatach za dodatkową prowizją.

Korzystanie z karty kredytowej kosztuje i trzeba się liczyć z opłatami t.j.: opłata za wydanie karty kredytowej, często naliczana jest ze składak za ubezpieczenie karty.

 

www.welcomewroclaw.pl

 

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna to produkt finansowy pomiędzy kredytem gotówkowym (ze względu na kwotę kredytu) oraz kredytem hipotecznym (ze względu na zabezpieczenie kredytu).

Środki uzyskane z pożyczki można przeznaczyć na dowolny cel, np. na zakup samochodu, remont, wakacje itp.

Warunkiem uzyskania pożyczki hipotecznej jest posiadanie zdolności kredytowej. W banku trzeba przedstawić komplet dokumentów potwierdzających uzyskiwanie dochodów. Zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość własna lub nieruchomość osoby trzeciej, pod warunkiem że właściciel wyrazi zgodę na obciążenie hipoteki przez bank. Maksymalna kwota pożyczki to z reguły 60-70% wartości nieruchomości i okres kredytowania wynosi 15-20 lat.

Zaletą tej formy jest oprocentowanie, nieporównywalnie niższe niż zwykłego kredytu gotówkowego oraz długi okres spłaty. Zobowiązanie można spłacać w ratach równych lub malejących. Banki oferują też możliwość ubezpieczenia pożyczki na wypadek utraty pracy. Za udzielenie kredytu pobierana jest prowizja bankowa. Pożyczkę w niektórych bankach można uzyskać w walucie PLN, a także w Euro, CHF, USD, GBP.

Procedura związana z załatwianiem pożyczki może trwać nawet do miesiąca czasu, dlatego warto odpowiednio wcześniej zaplanować starania w banku.

 

 

www.welcomefinance.pl

 

Wspólną cechą powyższych pożyczek jest to, że są przeznaczane na dowolny cel. Udzielany przez Bank kredyt gotówkowy nie wymaga od nas sprecyzowania, na co chcemy wydać otrzymane środki finansowe. Dodatkowym atutem tego typu finansowania jest to, że zabezpieczeniem przeważnie jest weksel in blanco, rzadziej przystąpienie do kredytu poręczycieli. Banki preferują zabezpieczenie wypłaconych środków poprzez ubezpieczenie kredytów. Prosta konstrukcja otrzymania kredytu sprawia, że gotówkę możemy otrzymać w ciągu 1 dnia roboczego. Najczęściej decyzja kredytowa wydawana jest w kilkanaście minut, pod warunkiem, że Bank posiada wszelkie dokumenty i sprawdzi historię kredytową klienta w BIK-u (Biurze Informacji Kredytowej).

 

Jeżeli potrzebujesz dalszych informacji zapraszamy do zakłdaki kontakt.

 

www.welcomefinance.pl

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych