Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Zakup mieszkania od komornika

Schemat postępowania przy nabyciu nieruchomości od komornika
1. OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
co najmniej 2 tygodnie przed jej terminem ogłoszenie publiczne w budynku sądowym oraz  w dzienniku poczytnym w danej miejscowości, a zgodnie z nowelizacją k.p.c. od 06.01 br. także w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej (www.licytacje.komornik.pl)
2. LICYTACJA
odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego
3. Po zakończeniu licytacji Sąd wydaje POSTANOWIENIE O PRZYBICIU na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę
   a)     postanowienie o przybiciu Sąd wydaje niezwłocznie po ukończeniu przetargu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty przetargu (licząc od dnia następującego po dniu przetargu)
   b)     w postanowieniu o przybiciu wymienia się imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę przetargu i cenę nabycia
   c)    na postanowienie o przybiciu stronom przysługuje zażalenie. Termin na   złożenie zażalenia na postanowienie o przybiciu:
-  wydane na posiedzeniu jawnym - wynosi 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia,
        -     wydane na posiedzeniu niejawnym - wynosi 7 dni od daty powiadomienia stron (wierzyciel, dłużnik, nabywca).
4. Po UPRAWOMOCNIENIU SIĘ POSTANOWIENIA o przybiciu Sąd wzywa licytanta, który uzyskał przybicie, aby w ciągu 2 tygodni od otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy sądu cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce (wadium).
 Na wniosek nabywcy sąd może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, uzyskuje - jeżeli wykona warunki licytacyjne - prawo do przysądzenia jej własności nieruchomości.
5. Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych (w szczególności wpłaceniu całej ceny) sąd wydaje POSTANOWIENIE O PRZYSĄDZENIU WŁASNOŚCI.
         -  Sąd wydaje postanowienie bez zbędnej zwłoki
         -  na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie


Dokumentacja wymagana do udzielenia kredytu na zakup od komornika
Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz    w księdze wieczystej.
Prawomocne postanowienie Sądu o przybiciu wiążąco ustala przyszłego nabywcę nieruchomości, ale dopiero postanowienie o przysądzeniu własności przenosi na tę osobę własność nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji.
Nabywca kupuje nieruchomość wolną od obciążeń hipotecznych.
Warunki niezbędne do spełnienia do decyzji (poza standardowymi):
-     dowód wpłaty wadium,
-     postanowienie o przybiciu wraz ze stwierdzeniem prawomocności postanowienia
 -     dowód uiszczenia opłaty sądowej za udzielenie przybicia - jeżeli z postanowienia Sądu wynika, że brak opłaty skutkował będzie odmową wydania postanowienia o przysądzeniu własności,
Postanowienie o przybiciu stanowi podstawę procesowania wniosku o kredyt.
Warunki niezbędne do spełnienia po uruchomieniu kredytu (poza standardowymi):
-     dowód uiszczenia opłaty sądowej za udzielenie przybicia (jeżeli klient nie otrzymał postanowienia wzywającego do uiszczenia opłaty sądowej za udzielenie przybicia, na podstawie art. 72 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest to opłata stała w wys. 100,00 zł uiszczana przed przysądzeniem własności)
 -     prawomocne postanowienie Sądu o przysądzeniu własności. 

 

Monika Chajęcka 

e-mail: monika.chajecka@welcomefinance.pl

kom. 516 376 235

tel. 71/ 735 10 8. 

 

 

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych