Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

Współpraca z Polską Fundacją Przedsiębiorczości

Welcomefinance.pl Sp. z o.o. współpracuje z Polską Fundacją Przedsiębiorczości w zakresie pośrednictwa finansowego dotyczącego pozyskania środków na rozwoj firmy na różnym etapie rozwoju. Przygotowujemy kompleksowo całą dokumentację związaną z pozyskaniem finansowania.

W dniu 21 lipiec 2016 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości zawarła z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu Umowę o Pośrednictwo Finansowe, która ma na celu poprawę dostępu przedsiębiorców województwa dolnośląskiego do zewnętrznych źródeł finansowania.

Kto może otrzymać pożyczkę:

  • jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem spełniającym przesłanki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., w tym nie jest przedsiębiorstwem powiązanym albo partnerskim względem przedsiębiorstwa, które otrzymało pożyczkę ze Środków lub ze Środków post-JEREMIE przyznanych innemu pośrednikowi finansowemu,
  • posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego,
  • jeden MŚP może otrzymać tylko jedną pożyczkę (Pożyczka 1 albo Pożyczka 2),
  • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną.

Jaką pożyczkę można otrzymać:

W ramach zawartej umowy Polska Fundacja Przedsiębiorczości udziela pożyczek:

  • pożyczka 1 do 100 000,00 zł – przeznaczona na finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • pożyczka 2 do 250 000,00 zł – przeznaczona na finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną: materiały, surowce, urządzenia, narzędzia, usługi, koszty pracy, inne.

Okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy, przy czym okres spłaty pożyczki udzielonej w ramach pożyczki 2 może być jednorazowo przedłużony na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Dogodny dla Przedsiębiorcy sposób spłaty z możliwością skorzystania z karencji do 11 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki. Według stanu na dzień 21 lipca 2016 roku minimalne oprocentowanie wynosi 2,83%.

Zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy.

www.welcomefinance.pl

 

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych