Konkursy na dotacje z funduszy UE!

Szanowni Państwo

We wrześniu 2015 r. ogłoszone zostaną pierwsze konkursy na dotacje z funduszy UE dla dolnośląskich firm. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie:
pozyskiwania środków finansowych w ramach dotacji z funduszy UE (w ramach 16 RPO, POWER, POIŚ, POIR, POPC, POPW, PROW, PORiM, EWT i EIS, K+HORYZONT 2020)
z możliwością montażu finansowego inwestycji (kredyt / pożyczka);
realizacji i rozliczania projektów (w tym w zakresie ponoszenia zakupów w oparciu
o zasadę konkurencyjności i Prawo Zamówień Publicznych);
usług doradczych w zakresie opracowywania biznesplanów, strategii biznesowych i planów rozwoju eksportu (możliwość pozyskania dotacji na ww. usługi);
nawiązywania kontaktów gospodarczych dla podmiotów polskich i zagranicznych oraz rozwinięcia działalności na rynkach zagranicznych, m.in. w Belgii, Czechach, Francji, Niemczech i Słowacji (możliwość pozyskania dotacji na ww. usługi).

Nasi współpracownicy to osoby o bogatym doświadczeniu zawodowym. Z sukcesem pozyskujemy dofinansowanie na projekty tzw. „twarde” (inwestycyjne), jak i „miękkie (dot. m.in. szkoleń pracowników i osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych), realizujemy projekty oraz je rozliczamy.

Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi w 2015 i 2016 r. konkursami dla dolnośląskich przedsiębiorstw (w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020)

Konkursy planowane dla dolnośląskich przedsiębiorstw w 2015 i 2016 r.
(w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020)

Wrzesień 2015 r. – konkurs 1.2A i 1.2B
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R:
a) wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych;
b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).
1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw:
Projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw.

Październik 2015r. – konkurs 1.4A
Październik 2016r. – konkurs 1.4B
Grudzień 2016 r. – konkurs 1.4C
Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
1.4.A. Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP:
a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa;
b) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych.
1.4.B. Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych:
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe;
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.: otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny); dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego; tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.
1.4.C. Wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne:
Wsparciem objęte będą projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych obejmujące np.: wizyty studyjne i misje zagraniczne; udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych; organizację zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa.

Wrzesień 2015 r. – Konkurs 1.5A
Wrzesień 2016 r. – konkurs 1.5A (dla MŚP działających króciej niż 2 lata)
Wrzesień 2016 r. – konkurs 1.5A
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP, np.:
wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii).
1.5.B. Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających m.in. z działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).

Październik 2015 r. – konkurs 3.2A, 3.2B i 3.2C
Grudzień 2016 r. – konkurs 3.2A, 3.2B i 3.2C
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP
3.2.A. Głęboka modernizacja energetycznej obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).
3.2.B. Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.
3.2.C. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz wprowadzenie systemów zarządzania energią.

Grudzień 2015 r. – konkurs 3.5A i 3.5B
Październik 2016 r. – konkurs 3.5A
Działanie 3.5 Wysokosprawna Kogeneracja
3.5.A. Projekty dotyczące budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących) lub remontu jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.
3.5.B. Projekty dotyczące rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych.

Zapraszamy do kontaktu!
Welcomefinance.pl Sp. z o.o.
ul. Legnicka 17/4
53-671 Wrocław
tel. 071 735 10 81
pon-pt: 9.00-17.00
e-mail: kontakt@welcomefinance.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>