Doradca finansowy logo
Oferta doradcy

Nieruchomości, działki, mieszkania!

Bezpłatne spotkanie z doradcą

Zadbaj o swoją emeryturę!

RODO

Z uwagi na rozpoczęcie stosowania od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Welcomefinance sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Legnickiej 17/4  (dalej „WELCOMEFINANCE”) informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku klientom będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych przez WELCOMEFINANCE.

 

Na podstawie art. 13 RODO WELCOMEFINANCE informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem przez WELCOMEFINANCE danych osobowych klientów:

 

1.         Administratorem danych osobowych klientów jest WELCOMEFINANCE.

2.         W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z WELCOMEFINANCE można się kontaktować poprzez email: kontakt@welcomefinance.pl

3.         Dane osobowe klientów będą przetwarzane:

a)         w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów pośrednictwa – (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

b)         w celu kierowania do klientów przez WELCOMEFINANCE treści marketingowych w sposób, na który wyrazili zgodę (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes WELCOMEFINANCE - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

c)         w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WELCOMEFINANCE na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d)         w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu WELCOMEFINANCE polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami klientów (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes WELCOMEFINANCE art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.         Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być:

-dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

-podmioty świadczące na rzecz WELCOMEFINANCE usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

-operatorzy pocztowi i kurierzy,

-operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

-organy uprawnione do otrzymania danych osobowych klientów na podstawie przepisów prawa.

5.         WELCOMEFINANCE nie będzie przekazywała danych osobowych klientów do państw trzecich.

6.         Dane osobowe klientów będą przetwarzane:

-odnośnie danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów pośrednictwa – w czasie niezbędnym do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów pośrednictwa,

-odnośnie danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na rzecz klientów usług drogą elektroniczną – w czasie świadczenia na rzecz klientów usług drogą elektroniczną,

-odnośnie danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do klientów przez WELCOMEFINANCE treści marketingowych – do momentu wniesienia przez klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,

-odnośnie danych przetwarzanych w sytuacji wskazanej w powyższym pkt. 3 lit. d) – przez czas świadczenia na rzecz klienta usług drogą elektroniczną

- odnośnie danych przetwarzanych w sytuacji wskazanej w powyższym pkt. 3 lit. e) – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7.         Każdą z wyrażonych zgód klient może wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych WELCOMEFINANCE zaleca wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul.  Legnicka 17/4 53-611 Wrocław) lub elektronicznej (wiadomość email na adres: kontakt@welcomefinance.pl).

8.         Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9.         Klient ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

10.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz klienta lub zawierania oraz wykonywania umów pośrednictwa. Skutkiem niepodania danych osobowych wymaganych przez WELCOMEFINANCE będzie brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów pośrednictwa.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu (Doradca Finansowy Wrocław) >>
<< powrót do pełnej listy porad finansowych